Dialógus és KI fejlesztő képzés

 • „ A tanulás lényege maga a kapcsolat. Emberi kapcsolatainkon keresztül vagyunk képesek világunk valódi megértésére“ P. Senge, MIT, a nemzetközi SoL elnöke
  Szervezeti Intelligencia fejlesztés
  I. modul: innovatív gondolkodás, közösségi intelligencia és a bohmi dialógus
  2008. október 7-8. és 15.

  A Dialogos Partners és a SOL-Mo. ismét meghirdeti sikeres alapképzésének I. modulját
  2008. október 07-08. között és 15-n.
  KIHEZ SZÓLUNK?
  · szervezeti külső és belső konzultánsok, fejlesztők, vezetők;
  · közösségi koordinátorok, moderátorok;
  · tanárok, mediátorok, mentorok; projektvezetők
  akik szeretnék
  · megtapasztalni, megérezni, és megtanulni, hogyan lehet a dialógus számos módszerével innovatív, a csoporttudás kreatív erőforrásait megmozgató, a csoport együttműködésének hatékonyságát jelentősen megnövelő szemléletet és módszertant;
  · elsajátítani a nyertes-nyertes konfliktusmegoldás elméleti és gyakorlati alapjait;
  · megismerni a részletek helyett egy rendszer egészét figyelembe vevő paradigma modern, elméleti hátterét.

  A képzés vezető trénere: Ruzsa Ágota

  A Szervezeti-kollektív intelligencia fejlesztő alapozó képzés célja a dialógus, a társadalmi párbeszéd, a közösségi intelligencia hatékony megteremtését szolgáló, új és innovatív megközelítések megismertetése, módszereinek átadása, és a mögötte meghúzódó szemléletváltás paradigmatikus megalapozása. A kollektív intelligencia kibontása által hatékony és összetartó megoldásokhoz jutunk, az innováció és a közös tudás, a szervezeti elköteleződés, és távlati döntések terén:
  · a társadalmi párbeszéd, (stakeholder dialógusok)
  · az együttműködés, (team- és közösségfejlesztés vállalati és iskolai)
  · a konszenzusra épülő döntések (stratégia tervezés, jövőkép kialakítás)

  A módszerek a kognitív tudományokra és a rendszerszemléletre épülő új, innovatív, az MIT-SOL (Massachusetts Institute of Technology – Tanuló Szervezet Társaság) szakmai köreiben tovább fejlesztett folyamatokra épülnek, mint Kollektív intelligencia, The World Café, Presencing, melyeket számos nagy szervezet alkalmaz, többek között a Ford, az Unilever,, és a NOKIA NEMZETKÖZI CSAPATA, de megtalálhatók tudományos intézetek, iskolák is.

  „A dialógus lehetőséget ad az emberi tudatosság természetének átalakítására, egyéni és közösségi szinten egyaránt” ( David Bohm)

  Gyakran találkozik konfliktussal, értetlenséggel és lassú változással?
  Számos, a csoportban gyakran csak késleltetve kialakuló konfliktus, félreértés és a hagyományos megoldásokat ismétlő ötletek és gondolatok születnek, majd elhalnak, vagy épp halva születnek?
  Nem sikerül szervezete problémáira összehangolt, innovatív megoldásokat találni?
  Ha ilyen és hasonló kérdések és problémák feszítik, akkor érdemes erre a képzésre eljönnie, hogy új lehetőségeket, módszereket tanulhasson, amely által egyúttal személyes belső gondolatrendszerének megújhodására, és alkotói, csoportos kommunikatív megoldásainak is új, talán szokatlan, de szükséges megoldásaira lel.

  A résztvevők élő tapasztalatot szereznek a valódi dialógusról, annak XXI. sz-i értelmezéséről és módszertanáról. Megismerkedhetnek a kollektív intelligencia fejlesztését szolgáló elmélettel és gyakorlattal, melyeket David Bohm, Nobel-díjas kvantumfizikus dialógusszemléletére alapozva W. Isaacs vezetésével az USA egyik legrangosabb egyetemén, a Massachussets Institute of Technology (MIT), Dialógus facilitátor fejlesztőcsoportjában fejlesztettek tovább: Ennek a munkacsoportnak volt tagja Ruzsa Ágota, coach-facilitátor, aki itthon már számos esetben alkalmazta és a PPTE Kommunikációs Intézetében rendszeres szemináriumi foglalkozásban tanítja. Ágota a P. Senge alapította Society for Organisational Learning, globális szervezet nemzetközi koordinátora, a Dialogos Partners szervezetfejlesztő cég és a hazai Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért, SoL Mo. alapítója.

  A képzés része a személyes munka során történő tanulás, az akciótanulás, azaz a résztvevők a képzésen tanultakat gyakorlatban, saját szervezetüknél tapasztalhatják meg a képzésvezető támogatásával. Az itt nyert tapasztalatok és a visszacsatolás, a reflexió alapját, a tanulás lényegét jelentik. Hisz nagyon fontos a valós kompetenciafejlesztéshez a saját csoportélmény megszervezése, kialakítása is.

  TOVÁBBI KÉPZÉSI MODULOK
  A képzés önállóan is hasznos és egyben a korábban már nagy sikert aratott dialógus facilitátor képző program első modulja. Célja a dialógus, a társadalmi párbeszéd, a közösségi intelligencia hatékony megteremtését szolgáló, új és innovatív megközelítések megismertetése, módszereinek átadása, és a mögötte meghúzódó szemléletváltás paradigmatikus megalapozása. A kollektív intelligencia kibontása által hatékony megoldásokhoz jutunk, az innováció és a közös tudás, a szervezeti elköteleződés és távlati döntések terén. A facilitátor képzés további képzési elemei:
  Október 23-24. Kollektív Intelligencia fejlesztő nagycsoportos módszerek és gyakorlatok,
  The World Café, Open Space, Team Syntegrity;
  A foglalkozásra az adott témában jelentős tapasztalatot szerzett facilitátorokat hívunk a vezető tréner mellé.
  Gyakorlási napok: okt.22. vagy nov.11. vagy 18.

  November 6-7-8. Innováció és Kreativítás: Presencing és a csoportos elme innovatív ereje
  P.Senge és O.Scharmer által kidolgozott és az MIT Sloan Üzleti iskolájában frissen kidolgozott, innovatív stratégiai gondolkodást fejlesztő módszer, amely az érzelmi intelligencia és az intuitív elme fejlesztésére épít a szervezeti tanulás érdekében. www.presencing.org
  November 11. SoL Éves Műhely: Rendszerszemlélet és KI a Coaching és Facilitálás művészetében
  Az egyéni munka és a csoportos fejlesztés kapcsolata – egymást erősítő és kioltó folyamatok. Az 5.alapelv-a rendszerdinamika lehetőségei a személyes és csoportos munkában. Meghívott vendég előadónk: Christoph Mandl, SoL Ausztria. Ez a műhelyfoglalkozás átkötés a két terület között és egyben felvezető a Dia*Logos – SoL coach és facilitátor képzéshez. Hazai tapasztalatok megosztásához előadók, műhelyvezetők jelentkezését várjuk.

  A Dialógus facilitátor és coach képző program a SoL facilitátor -konzultáns képző program része, melyben a tanuló szervezet alapkompetenciáit és fejlesztésének gyakorlatát is elsajátítják a résztvevők. Ennek egyéb moduljairól és követelményeiről kérésére tájékoztatót küldünk.

  Díjazási kedvezmények
  A képzésben a 4 modult elvégzők modulonként 10% kedvezményt kapnak, ha valaki SOL e-tag, akkor 25% kedvezmény jár modulonként, ha valaki alkotó SoL tagszervezet küldöttje, akkor a partnerség keretein belül 6 napot térítésmentesen végez és a továbbiakban is jelentős kedvezményt élvez.

  2008 az EU-ban a dialógus, 2009 az Innováció és Kreativitás éve.

ruzsa.agota@dialogos.hu

cikkek és tanulmány részletek

Közösségi kollektív intelligencia megteremtése
Az igazság érdekében próbáld meg a dialógust!
Részlet – Prof.David Bohm

“…A diszkusszió”discutio”(dis+quatere), azaz vita szó eredeti jelentése ” széttörni, kettétörni, szétzúzni; kép. ért.: megsemmisíteni,meghiúsítani”. A dialógus által azonban közös megértést és tudatosságot fejleszthetünk ki. A dialógus szó a görög “dialogos”-ból ered, melyben a logos jelentése “az Ige, a szó”, azaz “a szó jelentése, értelme”. A dia jelentése ” át, keresztül ” ( nem pedig ” pár-” mint a párbeszédben, mivel dialógus sok ember között is megtörténhet, sőt az egyénen belül is, ha a dialógus szellemében van jelen.)
Ez a szó eredeztetés egy olyan képet idéz fel bennünk, melyben a jelentés, értelem áramáról van szó, egymás között és önmagunkon keresztül az egész csoportot involválva. S ebből az egész csoportot átjáró jelentésáramból új megértés, valami új és kreatív bomlik ki (emergencia). Mikor a résztvevők közül mindenki érzékenyen észleli a jelenlevő legapróbb árnyalatokat is és nem csupán a saját fejében zajló történések kötik le, akkor egy közösen megformált jelentés jön létre. S ennek hatására válunk képessé koherens, együttes beszélgetésre, gondolkozásra és majdan cselekvésre. Ez a megosztott, közös értelem olyan “enyv” és “cement” lesz, ami összetartja az embercsoportokat és a társadalmat. Ezzel szemben a diszkusszió”discutio” szó gyökere megegyezik a “percusszió” és “concusszió”gyökerével és valójában azt jelenti, hogy ” összetörni, kettétörni, szétzúzni”. A diszkusszió a hangsúlyt az analízisre helyezi, amikor több vélemény képviseltetik egyszerre. A diszkussziónak nevezett folyamat gyakran nem komoly abban az értelemben, hogy sok mindent nem engedünk megvitatni, érinthetetlennek véljük őket, és nem akarunk róluk beszélni sem. A vita inkább egy ping-pong meccsre emlékeztet, ahol a résztvevők elképzeléseiket ütögetik oda-vissza mindaddig, míg valamelyikük nem kerül ki győztesen.
A dialógusban senki nem törekszik pontokra, nem igyekszik nyerni, és saját elképzelését érvényesíteni. Ehelyett inkább egy olyan közös részvételhez hasonlíthatnám, melyben a játékosok nem egymás ellen játszanak, hanem egymással. A dialógusban mindenki győztes.
Az ilyen csoportban rejlő erőt a lézerhez lehetne hasonlítani. A hétköznapi fényt ” inkoherensnek” tekintjük annyiban, hogy minden irányba szétszóródik: a fényhullámok fáziskülönbségben vannak és így nem adódnak össze. De a lézer erőteljes sugara koherens, mivel mindannyian ugyanabba az irányba tartanak és így ez a sugár olyan dolgokra képes, melyet köznapi fénynyalábokkal nem tudnánk elvégezni. Az igazsághoz nem vezet ” egy út “. A dialógusban minden utat közösen járunk be, és eközben rájövünk, hogy nem is ez a lényeg. Miután mindegyik út jelentését feltárjuk magunknak, eljutunk az “útnélküli ” állapotba. Meglátjuk, mindegyik útban azt, ami azonos és azt, hogy utak csupán és ebből fakadóan merevek…..Lehet, hogy a világ problémáira nincs is kész politikai ” válasz “. A lényeg nem is a ” válaszban ” van, – hasonlóan a dialógushoz, ahol a lényeg nem a vélemény – hanem az elme merevségének oldódása, megnyílása és minden vélemény, “válasz ” megvizsgálása…..
A kora keresztényeknek volt egy görög szavuk: koinonia, melynek gyökere azt jelenti, hogy “résztvenni”, – azt kifejezendő, hogy az egészben részesülünk és közben részt is veszünk benne, nem csak az egész csoportban, hanem az Egészben. Erre gondolok, mikor a dialógusról beszélek. Arra akarok utalni, hogy a dialógus lehetőséget nyújthat az emberi tudatosság természetének átalakítására, egyéni és közösségi szinten egyaránt.”
(David Bohm, A fizika Nobel-díjasprofesszora, elhunyt1992. október 27-én,Reprint -NoeticSciencesReview, Sausalito, California).

ruzsa.agota@dialogos.hu

Posted by Picasa
ruzsa.agota@dialogos.hu

Kollektiv intelligencia

Kollektiv intelligencia

ruzsa.agota@dialogos.hu